Skip to main content

Cheese-fare Sunday. Tone 4. Res. Gosp. 4. (Lk 24, 1-12). 

Liturgical Read: Epistle 112 (Rom 13, 11-14, 4). Gosp, Mk. 17. (6, 14-21).

Monday, March 2nd, 2020 – Beginning of Great Lent

Schedule of Services

Sunday, March 1st, 2020 – St. Theodore of Tyre, Greatmartyr – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Sunday, March 8th, 2020 – 1st and 2nd Find of the Head of St. John the Baptist – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy.  

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, March 1st and March 8th, 2020 after the Holy Liturgy. Note March 1, 2020, choir will prepare lunch for Cheese-fare Sunday. Everyone is welcome.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  Aleksandar Leka Urošević, Margaret Gatarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Dimitrije Mičić, Rade Radović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović and Božika Miljković.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: + Petar Kostić, +Milan Sajić, + Petar Rachowsky, + Elizabeth Djuraskovich, + Srdjan Lezaic, + Ilija ‘Eli’ Djurisić, + Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, + Djuro Opsenica, + Svetislav Gajović, + Gojko Marković, and + Radojka Ninkovic.

Upcoming Events

On Sunday – March 1 OHR’s Stevan Stojanovic Mokranjac Choir will prepare lunch following the Divine Liturgy.

Недеља Сиропусна. Глас 4. Јев. вас. 4. (Лк 24, 1-12). 

На Лит. ап. зч. 112. (Рим 13, 11-14, 4). Јев. Мт зч. 17. (6, 14-21)

Понедељак, 2 Март 2020 .г. – Почетак великог поста

Распоред богослужења

Недеља, 1 март 2020 .г. – Свети великомученик Теодор Тирон (Беле покладе) – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Недеља, 8 март 2020 .г. – Прво и друго обретење главе Светог Јована Крститеља – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 1ог марта и 8ог марта 2020 .г. Првога марта 2020 .г. хор припрема ручак за Покладе. Сви сте добро дошли.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Александар Лека Урошевић, Маргарет Гатарић, Стојадин Татић, Мира Татић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: + Петар Костић, +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић,  +Гојко Марковић, и + Радојке Нинковић.

Предстојећи Догађаји 

У недељу – 1. марта хор Старо Воскресење Српске Православне Цркве Стеван Стојановић Мокрањац, припремиће ручак после литургије. Надамо се да ћете моћи да нам се придружите.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply