Skip to main content

1st Sunday of Lent – Sunday of Orthodoxy. Tone 5. Res. Gosp. 5. (Lk 24, 12-35). Ep. 329. 

(Heb 11, 24-26; 11, 32-40; 12, 1-2); 176. (2 Cor 4, 6-15). Gosp. Jn 5. (1, 43-51); Mt. 40. (11, 2-15).

Monday, March 2nd, 2020 – Beginning of Great Lent

Schedule of Services

Saturday, March 7th, 2020 – Theodore’s Saturday – Divine Liturgy at 10:00 AM. Confession prior to liturgy. 

Sunday, March 8th, 2020 – 1st and 2nd Find of the Head of St. John the Baptist – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Sunday, March 15th, 2020 –  St. Theodotus of Cyrene, Hieromartyr  – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy.  

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, March 8th and March 15th, 2020 after the Holy Liturgy. Lunch this Sunday will also be part of Concert Recital.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Church Hall Rental:

Our church hall is available to rent. For more information please email at: ohrhallrental@gmail.com or contact by phone: Dan at (773)851-3725; Ned at (312) 656-4153 or Dušan at (773) 301-2008.

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  Aleksandar Leka Urošević, Margaret Gatarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Dimitrije Mičić, Rade Radović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović and Božika Miljković.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: + Petar Kostić, +Milan Sajić, + Petar Rachowsky, + Elizabeth Djuraskovich, + Srdjan Lezaic, + Ilija ‘Eli’ Djurisić, + Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, + Djuro Opsenica, + Svetislav Gajović, + Gojko Marković, and + Radojka Ninkovic.

Upcoming Events

Недеља prva поста – Чиста – Православља. Глас 5. Јев. вас. 5. (Лк 24, 12-35). На Лит. ап. 329.

(Јев 11, 24-26, 32-40; 12, 1-2) и 176. (2 Кор 4, 6-15). Јев. Јн зч. 5. (1, 43-51) и Мт зч. 40. (11, 2-15)

Понедељак, 2 Март 2020 .г. – Почетак великог поста

Распоред богослужења

Субота, 7 март 2020 .г. – Теодорева субота – Света Литургија у 10 ујутро. Испобвест биће пре литургије.

Недеља, 8 март 2020 .г. – Прво и друго обретење главе Светог Јована Крститеља – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Недеља, 15 март 2020 .г. – Свети свештеномученик Теодот Киринејски – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 8ог марта и 15ог марта 2020 .г. Ручек ове недеље биће уз кладу са Концертни Рецитал.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Рентање Црквене Сале:

Ако сте заинтересовани да рентате нашу црквену салу, за више информације обратите сен на email : ohrhallrental@gmail.com или контактирајет телефоном: Дејана (773)851-3725; Нeнада (312) 656-4153 или Душана (773) 301-2008.

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Александар Лека Урошевић, Маргарет Гатарић, Стојадин Татић, Мира Татић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: + Петар Костић, +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић,  +Гојко Марковић, и + Радојке Нинковић.

Предстојећи Догађаји 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply