Skip to main content

Meat-fare Sunday. Tone 3. Res. Gosp. 3. (Mk 16, 9-20). 

Liturgical Read: Epistle 140 (1 Cor 8, 8-9, 2). Gosp, Mt. 106. (25, 31-46).

Monday, March 2nd, 2020 – Beginning of Great Lent

Schedule of Services

Sunday, February 23rd, 2020 – St. Charalampus, Hieromartyr – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. Our Circle of Serbian Sisters after the Holy Liturgy will hold their annual meeting in the church hall.

Sunday, March 1st, 2020 – St. Theodore of Tyre, Greatmartyr – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and no folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM. 

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, February 23rd and March 1st, 2019 after the Holy Liturgy. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: + Petar Kostić, +Milan Sajić, + Petar Rachowsky, + Elizabeth Djuraskovich, + Srdjan Lezaic, + Ilija ‘Eli’ Djurisić, + Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, + Djuro Opsenica, + Svetislav Gajović, + Gojko Marković, and + Radojka Ninkovic.

Upcoming Events

Saturday, February 22nd, 2020 – Folklore Winter Dance Starting at 7 pm at Our Church Hall.

Sunday, February 23rd, 2020 – Our Circle of Serbian Sisters after the Holy Liturgy will hold their annual meeting in the church hall.

Недеља месопусна. Глас 3. Јев. вас. 3. (Мк 16, 9-20). 

На Лит. ап. 140. (1. Коп 8, 8-9, 2). Јев. Мт зч. 106. (25, 31-46)

Понедељак, 2 Март 2020 .г. – Почетак великог поста

Распоред богослужења

Недеља, 23 фебруар 2020 .г. – Свети свештеномученик Харалампије (Meсне Покладе) – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. Наше Коло Српских Сестара одржа ће своју годижњу седницу одма после Свете Литургије у црквеној сали.

Недеља, 1 Март 2020 .г. – Свети великомученик Теодор Тирон (Беле покладе) – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба неће бити одржана ове недеље.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 23ег фебруара и 1ог марта 2020 .г.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Стојадин Татић, Мира Татић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: + Петар Костић, +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић,  +Гојко Марковић, и + Радојке Нинковић.

Предстојећи Догађаји 

Субота, 22ги фебруар 2020 .г. – Зимска Игранка Наше Фолклорне Групе у Нашој Црквеној Сали са Почетком у 7 Увече.

Недеља, 23ћи фебруар 2020 .г. – Наше Коло Српских Сестара одржа ће своју годижњу седницу одма после Свете Литургије у црквеној сали.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply