Skip to main content

Sunday of the Prodigal Son. Tone 2. Res. Gosp. 2. (Mk 16, 1-8). 

Liturgical Read: Epistle. 135 (1 Cor 6, 12-20). Gosp, Lk 79. (15, 11-32).

Wednesday, February 12th, 2020 – Synaxis of the  Three Holy Hierarch: Saint Basil The Great, Saint Gregory The Theologian And Saint John Chrysostom – This combined feast day, January 30, was instituted in the eleventh century during the reign of Emperor Alexius Comnenus. At one time a debate arose among the people concerning who of the three is the greatest? Some extolled Basil because of his purity and courage; others extolled Gregory for his unequaled depth and lofty mind in theology; still others extolled Chrysostom because of his eloquence and clarity in expounding the Faith. Thus some were called Basilians, others Gregorgians, and the third were called Johannites.

Saturday, February 15th, 2020 – The Presentation of the Lord – On the fortieth day after His birth, the most holy Virgin brought her divine Son to the Temple in Jerusalem, to consecrate Him to the Lord and to purify herself according to the Law (Lev. 12:2-7, Exod. 12:2). And though neither the one nor the other was necessary, nevertheless the Lawgiver would not in any way transgress the Law which He had given through His servant and prophet Moses.

Schedule of Services

Sunday, February 16th, 2020 – Sts. Simeon and Ana; St. Jakov, Serbian Srchbishop – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Sunday, February 23rd, 2020 – St. Charalampus, Hieromartyr – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy. 

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, February 16th and February 23rd, 2019 after the Holy Liturgy. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: + Petar Kostić, +Milan Sajić, + Petar Rachowsky, + Elizabeth Djuraskovich, + Srdjan Lezaic, + Ilija ‘Eli’ Djurisić, + Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, + Djuro Opsenica, + Svetislav Gajović, + Gojko Marković, and + Radojka Ninkovic.

Upcoming Events

Saturday February 22nd 2020 – Folklore Winter Dance Starting at 7 pm at Our Church Hall.

Недеља о блудном сину. Глас 2. Јев. Вас. 2. (Мк 16, 1-8). 

На Лит. ап. 135. (1. Коп 6, 12-20). Јев. Лк зч. 79. (15, 11-32)

Среда, 12 фебруар 2020 .г. – Свети Три Јерарха – Светитељи: Василије Велики, Григорије Богослов и Јован Златоуст – Једном наста однекуда распра у народу око тога, ко је од ове тројице највећи. Једни уздизаху Василија због његове чистоте и храбрости; други уздизаху Григорија због његове недостижне дубине и висине ума у богословљу; трећи уздизаху Златоуста због његове чудесне красноречивости и јасноће излагања вере. И тако, једни се назваше василијани, други григоријани, а трећи јованити.

Субота, 15 фебруар 2020 .г. – Сретње Господње – У четрдесети дан по Рождеству донесе Пресвета Дева свог божанског Сина у храм јерусалимски да Га, сходно закону, посвети Богу и себе очисти (Левит 12, 2-7; Исход 12, 2). Иако ни једно ни друго није било потребно, ипак Законодавац није хтео никако да се огреши о Свој Закон, који је Он био дао кроз Свога слугу и пророка Мојсеја.

Распоред богослужења

Недеља, 9 фебруар 2020 .г. – Свети Симеон и Ана; Свети Јаков, Архиепископ српски – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Недеља, 16 фебруар 2020 .г. – Свети Свештеномученик Харалампије (Meсне Покладе) – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 16ог фебруара и 23ег фебруара 2020 .г.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Стојадин Татић, Мира Татић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: + Петар Костић, +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић,  +Гојко Марковић, и + Радојке Нинковић.

Предстојећи Догађаји 

Субота, 22ги фебруар 2020 .г. – Зимска Игранка Наше Фолклорне Групе у Нашој Црквеној Сали са Почетком у 7 Увече.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply