Skip to main content

4th Sunday after Pentecost. Tone three. Romans 6:18-23. Matthew 8:5-13.

Holy Apostle Jude, the Brother of the Lord (80). Venerable Paisius the Great of Egypt (400). St. John of Shanghai and San Francisco the Wonderworker.

Christ grants the Kingdom of Heaven to the centurion and to all faithful humanity. For as we believe, so shall it be done unto us. Therefore let us live and believe with love for others.

Schedule of the Services

Friday, July 7, 2017 – NATIVITY OF ST. JOHN- Divine Liturgy at 10 AM.

No Vespers and Akathist due to the Diocesan Camp.

Sunday, July 9, 2017- Divine Liturgy at 10 AM.

Fr. Mile will be residing priest in the Diocesan Summer Camp from July 2- July 8, 2017.

Glorification of St. Mardarije. Save the Date. Friday, July 14th- Sun., July 16th, 2017.

Independence Day Picnic
Female volunteers are needed to prepare the food in New Gracanica Monastery on Monday, July 3. Contact CSS president Ljiljana Barac (847) 312-9054 or Dr. Slavisa Stepanovic (847) 421-2056 for more information. Please support our diocese.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, and Mijajle Bicanin,

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, and +Magdalena Kostadin.

Pomen for +Radovan and +Helena Majstorovic, given by Donna Majstorovic Jahn.

Недеља 4. по Духовима. Глас 3. Римљанима 6, 18- 23. Матеј 8, 5-13.

Св. Апостол Јуда. Преподобни Пајсије Велики. Свети Јован Шангајски.

Христос дарује Царство Божије капетану и свим људима који верују. Каква нам је вера, тако ће да нам буде. Стога живимо и верујмо волећи друге.

Распоред богослужења

Пет. 7. јул 2017.г.- ИВАЊДАН- Света Литургија у 10ч.

Нема вeчерњег и акатиста због епархиијског кампа у Новој Грачаници.

Нед. 9. јул 2017.г.- Света Литургија у 10ч.

Свешт. Миле ће бити у епархијском летњем кампу од 2. јула до 8. јула 2017.г.

Прослављање Св. Мардарија.
Забележите датуме. Пет. 14. јули- нед. 16. јули 2017.г.

Пикник на Дан независности
Потребне су волонтерке да припреме храну у манастиру Нова Грачаница у понедељак 3. јула. За више информација позовите председницу КСС Љиљану Бараћ (847) 312-9054 или др. Славишу Степановића (847) 421-2056. Молимо Вас да помогнете нашој епархији.

Грађевински одбор
Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, и Мијајла Бичанина.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића и +Магдалене Костадин.

Помен за +Радована и +Јелену Мајсторовић, од Дане Мајсторовић Јан.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply