Skip to main content

11th Sunday after Pentecost. Tone 2. Res. Gospel 11. (Jn 21, 15-25).  

Liturgical Read: Epistle: 141. (1Cor 9, 2-12). Gospel: Matthew 77. (18, 23-35).

Schedule of Services

Sunday, September 1st, 2019 –  Holy Martyr Andrew Stratelates – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Sunday, September 8th, 2019 –  Holy Martyr Adriana and his wife Natalia – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

Dear kids, students, teachers and parents:

We invite you to come on Sunday, September 1st for the first day of the upcoming 2019-2020 Sunday School year.

As we start the new school year, it is important to keep God in our hearts, as He will keep us on the right path.

Religious classes will be held on a regular basis on Sundays.

Registration costs are: for the first child $140, for the second child $100, and for the third child is free.

Please “save the date” for September 7th as our annual Taste of Serbia event, September 22nd as OHR Kolo Slava and November 2nd as our Fall Dance.

We wish you a happy and blessed beginning of the following school year.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, September 1st, and Sunday, September 8th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Radojčić, Milan Urošević, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milan Sajić, +Petar Rachowsky, +Elizabeth Djuraskovich, +Srdjan Lezaic, +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Save the date – Saturday, September 7th Taste of Serbia, Chicago in the church courtyard. Details to follow.

Save the date – Sunday, September 22nd‘The Nativity of The Most Holy Mother of God’ – Our Circle of Serbian Sisters Slava celebration at our church hall following Holy Liturgy. 

Save the Date – October 13 –  Celebrating Stevan Stojanovich Mokranjac Choir’s   

   Slava. Blessing of our Kolac and Zito will take place in church after the Divine Liturgy Luncheon to follow in the church hall at 12:30pm – More information to follow

Недеља 11 по Духовима. Глас 2. Јев. вас. 11. (Јн 21, 15-25).  

На Лит ап. 141. (1. Коп 9, 2-12). Јев. Мт зч. 77. (18, 23-35). 

Распоред богослужења

Недеља, 1 септембар 2019 .г. – Свети Мученик Анбдреј Стратилат – Света Литургија у 10 ујутро.

Недеља, 8 септембар 2019 .г. – Свети Мученици Адријан и Наталија – Света Литургија у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Драга дјецo, студенти, наставници и родитељи:

Први дан црквеношколске 2019/2020 године ће бити недеља 1. септембар. 

Сада смо на почетку нове школске године !! И сами знате да су Божији благослов и заштитa потребни у нашем свакодневном животу.

Часови веронауке ће да се одржавају у до сада уобичајеним терминима недељом. 

Трошкови уписa за децу су: за прво дете $140, за друго $100, за треће је упис бесплатан. 

Такође вас молим да прибележите датуме за укус Србије у cуботу 7. септембра, славу нашег Кола сестара у недељу 22. септембра, и јесењу фолклорну забаву у суботу 2. новембар

Желимo вам срећан и од Бога благословен почетaк предстојеће школске године.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 18ог и 25ог августа у црквеној сали.    

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Милана Урошевића, Стојадин Татић, Мира Татић, Цорица Радојчић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дајна Лес, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја, +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

Забележите датум – 7 септембер, 2019.г. – Укус Србије у црквеном дворишту. Накнадне информације ускоро стижу.  

Забележите датум – 22 септембар, 2019.г. – ‘Мала Госпоина’ – Слава наших Коло Српских Сестара одржа ће се у нашој црквеној сали после Свете Литургије.

  Save the Date – October 13 –  Celebrating Stevan Stojanovich Mokranjac Choir’s   

  Slava. Blessing of our Kolac and Zito will take place in church after the Divine Liturgy Luncheon to follow in the church hall at 12:30pm – More information to follow

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply