Skip to main content

20th Sunday after Pentecost. Tone 3. Resurrection Gospel 9, (Jn 20:19-31). LiturgicalReading: Epistle: Epistle: 200. (Gal 1:11-19). Gospel: Luke 30. (7:11-16)

OCTOBER – The Protection of the Most Holy Theotokos
Glorification of the most holy Mother of God as the Protectress and Defender of the Christian people, entreating, by her intercession, God’s loving-kindness towards us sinners. On October 1st, 911, in the time of the Emperor Leo the Wise (or the Philosopher), there was an all-night vigil at the Blachemae church of the Mother of God in Constantinople.

Schedule of Services

Sunday, Oct. 14, 2018 – Liturgy and Church School at 10 AM.
Fr. Stojilko Kajevic will be serving this Sunday October 14th.

Annual Lifeline Christmas Drive

We ask donors to buy clothes for children at Zvecanska Orphanage in Belgrade, Serbia. You can either buy clothes or donate money. Please contact Dragana Gligorevic 847-208-9937.

Church School
Children will have Church School classes and folklore practice on October 14th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all. Also a Sunday School meeting is scheduled

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Žarko Ɖekić, +Zarko Djurdjevic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

The Cutting of Slava Bread

The Cutting of Slava Bread will be conducted as usual on the day of the Slava. Bring your Slava Bread and anything else that you would like to have blessed by the priest on the day of the Slava to our church starting at 9 AM. For those of you that invite the priest to their home to cut their Slava bread, please contact Fr. Stojilko (Steve) at 815-302-0718 and he lives locally.

Fall of 2018 Events

The Tamburitzans (Tammie Church Fundraiser) are coming to the Lane Tech College Prep High School 2501 W Addison St, Chicago, IL 60618 on November 18, 2018 from 2-4 pm.
For more information please contact Milena Bajich, PsyD at 773-343-5403

Our Churches SOKO Fall Folklore Dance/Festival – November 24, 2018.

Недеља 20. по Духовима. Глас 3. Јев. вас. 9, (Јн 20, 19-31).
На Литургији ап. 200. (Гал 1,11-19). Jeв. Лk зч. 30. (7,11-16).

ОКТОБАР – Покров Пресвете Богородице
Глорификација Пресвете Богородице као покровитељку и заштитницу рода хришћанскога, која својим ходатајственим молитвама умилостивљава Бога према нама грешнима. У време цара Лава Мудрога (или Философа) 1. октобра 911. године, било је свеноћно бдење у Богородичној цркви Влахерне у Цариграду.

Распоред богослужења

Нед. 14.октобар 2018.г.- Sveta Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро.
Отац Стојилко Кајевић ће да служи ове недеље 14 октобар.

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Молимо Вас да помогнете набавку одеће за децу у сиротишту у Звечанској у Београду. Можете да придарите гардеробу или новац. Позовите Драгану Глигоревић 847-208-9937.

Цркевена школа
Деца ће имати часове и пробу фолклора у недељу 14 окто. Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли. Такође седница Недељне Школе је закашана ша ову недељу.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.
Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Жарка Ђекића, +Жарка Ђурђевића, +Јелене Павловића, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.
Сечење Славског Колача
Сеченје Славског Колача обавља ће се као и обично на дан Славе. Донесите Славски Колаћ и све друго што бих желели да свештеник благослови у нашој цркви на дан Славе са почетком у 9 сати ујутро. За вас што позивате свештеника код ваших кућа да сече колач, молим вас контактирајте Оца Стојилка на 815-302-0718, а он такође станује у близини.

Догађаји Јесени 2018
Тамбуритзанс долазе у Lane Tech College Prep High School 2501 W Addison St, Chicago, IL 60618 on November 18, 2018 from 2-4 pm.
За више информације контактирајте Др. Милена Бајић, 773-343-5403

СОКО Јесењи Фолклорни Фестивал/Игранка/Забава Наше Цркве – 24 новембар 2018.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply