Skip to main content

Недеља 22. по ДуховимаГлас 5. Јев. вас. 11. (Јн 21,1525).

На Литurgiji. aп. 215. (Гал 6,11-18). Јев. Лк зч. 83. (16,19-31).

 

Subota 27 : Преподобна мати Параскева – Света Петка -Тропар (глас 4):

Пустиноје и безмолвније житије возљубивши, и во след Христа жениха твојего усердно потекши и того благоје иго во јуности твојеј вземши, кресним знаменијем и мисленим врагом мужески во оружившисја: постническими подвиги, постом и молитвами и слезними капљами, углије страстеј угасила јеси достославнаја Параскево и ниње в небеснем чертозје с мудрими дјевами предстојашчи Христу моли о нас почитујушчих честнују памјат твоју.

Недеља 28 : Свети свештеномученик ЛукијанТропар (глас 4):

Мученик Твој Господе, Лукијан, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.

 

Распоред богослужења

 

Субота 27.октобар 2018г.- Преподобна Мати Параскева Света Петка – Света Литургија у 10ч ујутро.

Нед. 28.октобар 2018.г.- Sveta Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро.

Отац Серафим ће да служи ове недеље 28 октобар.

 

Цркевена школа

Деца ће имати часове и пробу фолклора у недељу 14 окто.  Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали.

 

Сеченје Славског Колача обавља ће се као и обично на дан Славе. Донесите Славски Колаћ и све друго што бих желели да свештеник благослови у нашој цркви на дан Славе са почетком у 9 сати ујутро. За вас што позивате свештеника код ваших кућа да сече колач, молим вас контактирајте Оца Стојилка на 815-302-0718, а он такође станује у близини.

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Молимо Вас да помогнете набавку одеће за децу у сиротишту у Звечанској у Београду. Можете да придарите гардеробу или новац.  Позовите Драгану Глигоревић 847-208-9937.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Жарка Ђекића, +Жарка Ђурђевића, +Јелене Павловића, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

 

Догађаји Јесени 2018

СОКО Јесењи Фолклорни Фестивал/Игранка/Забава Наше Цркве – 24 новембар 2018.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

22nd  Sunday after Pentecost. Tone 5. Resurrection Gospel 11. (Jn 21:15-25).

Liturgical Reading: Epistle: 215. (Gal 6:11-18). Gospel: Luke 83. (16:19-31).

 

Saturday 27: The Virgin Mary Paraskeva – Holy Frik Tropar (voice 4):

Pustinoje and immaculately living in love, and in the footsteps of Christ, your wife, who has passed through your own heart, gently and gently ignored the yoke of your taking, the fiercely famous and thoughtful manly man in arms: the feudal feats, fasting and prayers and spittle droplets, the coal fared more passionately than Paraskeva and ninja in the celestial charism with wise children, the upcoming prayers of Christ pray to us about the remembrance of us, remembering yours.

Sunday 28: Holy High Priest Lukijan – Tropar (voice 4):

Your lord, Lukyan, in his affliction, received his impenitent wreath from you, our God, for with the help of Your tormentors he has defeated, and the devastation and impotence of the demon: His prayers save our souls.

 

Schedule of Services

 

Saturday, Oct. 27, 2018 – Venerable Mother Parasceva the Serb – St. PetkaLiturgy at 10 AM

Sunday, Oct. 28, 2018 – Liturgy and Church School at 10 AM.  

Fr. Serafim will be serving this Sunday October 27th.

 

Church School

 

Children will have Church School classes and folklore practice on October 14th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

 

Other church offerings and events for this week

 

Lunch for the children and the adults will be available after the Liturgy in the church hall.

 

The Cutting of Slava Bread will be conducted as usual on the day of the Slava. Bring your Slava Bread and anything else that you would like to have blessed by the priest on the day of the Slava to our church starting at 9 AM. For those of you that invite the priest to their home to cut their Slava bread, please contact Fr. Stojilko (Steve) at 815-302-0718 and he lives locally.

 

Annual Lifeline Christmas Drive

 

We ask donors to buy clothes for children at Zvecanska Orphanage in Belgrade, Serbia.  You can either buy clothes or donate money.  Please contact Dragana Gligorevic 847-208-9937.

 

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich,  and Bozika Miljkovic.

 

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Žarko Ɖekić, +Zarko Djurdjevic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

 

Fall of 2018 Events

 

Our Churches SOKO Fall Folklore Dance/Festival – November 24, 2018.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply