Skip to main content

6th Sunday after Pentecost. Tone 5. Res. Gospel 6. (Lk 24, 36-53). Lit. Read: Ep: 110.  

(Rom 12, 6-14) & 334. (Heb. 13, 7-16). Gospel: Matthew 29. (9, 1-8) & Jn. 56. (17, 1-13).

Friday, August 2nd, 2019 – Holy Glorious Prophet Elijah

Schedule of Services

Sunday, July 28th, 2019 – Holy Martyr Cyricus and Julitta: Saint Vladimir, Enlightner of Russia – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Friday, August 2nd, 2019 – Holy Glorious Prophet Elijah – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Sunday, August 4th, 2019 – Myrrh-bearer and Equal-to-the Ap. Mary Magdalene – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

The Sunday School has ended for the year. The Sunday School will reconvene in late August 2019. Enjoy the summer break and also be safe.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available Sunday, July 28th and August 4th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Milan Urošević, Milan Sajić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.  

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Mijajle Bicanin, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Save the date – Saturday, September 7th Taste of Serbia, Chicago in the church courtyard. Details to follow.

Недеља 6 по Духовима. Св. Отац. Глас 5. Јев. вас. 6. (Лк 24, 36-53). На Лит. Ап. 110 

(Рим 12, 6-14) и 334. (Јев 13, 7-16). Јев. Мт зч. 29. (9, 1-8) и Јн зч. 56. (17, 1-13). 

Петак, 2 август 2019 .г. – Свети Пророк Илија – Илиндан

Распоред богослужења

Недеља, 28, јул 2019 .г. – Свети Мученик Кирик и Јулита; Св. Владимир Кијев.; Св. Муч. Величко-горњеполимски – Света Литургија у 10 ујутро.

Петак, 2 август 2019 .г. – Свети Пророк Илија – Илиндан – Света Литургија у 10 ујутро.

Недеља, 4 август 2019 .г. – Света Марија Магдалина – Блага Марија – Света Литургија у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Недељна Школа за ову годину се завршила. Деца су на летњем одмору. Сви ви имајте пријатан летњи одмор а у исто време будите пажљиви. Недељна Школа поче ће опет крајем августа 2019.  

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 28ог јула и 4ог августа одма после Свете Литургије у црквеној сали.    

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Милана Урошевића, Милана Сајића, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић. 

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дауна Лесс, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја,  +Мијајла Бичанина, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

Забележите датум – 7 септембер, 2019.г. – Укус Србије у црквеном дворишту. Накнадне информације ускоро стижу.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply