Skip to main content

7th Sunday after Pentecost. Tone 6. Res. Gospel 7. (Jn 20, 1-10).  

Liturgical Read: Epistle: 116. (Rom 15, 1-7). Gospel: Matthew 33. (9, 27-35).

Friday, August 2nd, 2019 – Holy Glorious Prophet ElijahA man who saw God, a wonderworker and a zealot for faith in God, Elias was of the tribe of Aaron, from the city of Tishba, whence he was known as ‘the Tishbite’. When Elias was born, his father Sabah saw angels of God around the child, swaddling it with fire and feeding it with flames. This was a foreshadowing of Elias’s fiery character and his God-given fiery powers. He spent his whole youth in prayer and meditation, withdrawing often to the desert to ponder and pray in tranquillity.

Schedule of Services

Friday, August 2nd, 2019 – Holy Glorious Prophet Elijah – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Sunday, August 4th, 2019 – Myrrh-bearer and Equal-to-the Ap. Mary Magdalene – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Sunday, August 11th, 2019 – Holy Martyr Callinicus; Holy Martyr Eraphima – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

The Sunday School has ended for the year. The Sunday School will reconvene in late August 2019. Enjoy the summer break and also be safe.

Other church offerings and events for this week

Lunch will not be available Sunday, August 4th, 2019. Lunch will be available Sunday, August 11th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Milan Urošević, Milan Sajić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.  

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Mijajle Bicanin, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Save the date – Saturday, September 7th Taste of Serbia, Chicago in the church courtyard. Details to follow.

Недеља 7 по Духовима. Глас 6. Јев. вас. 7. (Јн 20, 1-10).  

На Лит ап. 116. (Рим 15, 1-7). Јев. Мт зч. 33. (9, 27-35). 

Петак, 2 август 2019 .г. – Свети Пророк Илија – Илиндан – Боговидац, чудотворац, ревнитељ вере Божје, свети Илија би родом од племена Аронова из града Тесвита, због чега је прозват Тесвићанин. Кад се Илија роди, отац његова Савах виде ангеле Божје око детета, како огњем дете повијају и пламен му дају да једе. То би предзнамење Илијиног пламеног карактера и његове богодане силе огњене. Сву младост своју провео је у богомислију и молитви, повлачећи се често у пустињу, да у тишини размишља и моли се.

Распоред богослужења

Петак, 2 август 2019 .г. – Свети Пророк Илија – Илиндан – Света Литургија у 10 ујутро.

Недеља, 4 август 2019 .г. – Света Марија Магдалина – Блага Марија – Света Литургија у 10 ујутро.

Недеља, 11 август 2019 .г. – Свети Мученик Калиник; Света Мученица Серафима – Света Литургија у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Недељна Школа за ову годину се завршила. Деца су на летњем одмору. Сви ви имајте пријатан летњи одмор а у исто време будите пажљиви. Недељна Школа поче ће опет крајем августа 2019.  

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле неће бити доступан 4ог августа после Свете Литургије. Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 11ог августа у црквеној сали.    

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Милана Урошевића, Милана Сајића, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић. 

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дауна Лесс, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја,  +Мијајла Бичанина, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

Забележите датум – 7 септембер, 2019.г. – Укус Србије у црквеном дворишту. Накнадне информације ускоро стижу.  

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply