Skip to main content

33nd Sunday after Pentecost – Tone 8. Res. Gosp. 11. (Jn 21, 15-25). 

Liturgical Read: Epistle: 285 (Tim 4, 9-15). Gosp, Lk 94. (19, 1-10).

Schedule of Services

Sunday, February 2nd, 2020 – Ven. Euthymius the Great – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. Church Schoolboard annual meeting and elections following the Holy Liturgy.

Sunday, February 9th, 2020 – Translation of the Relics of St. John  Chrysostom – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy. 

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, February 2nd and February 9th, 2019 after the Holy Liturgy. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: + Petar Kostić, +Milan Sajić, + Petar Rachowsky, + Elizabeth Djuraskovich, + Srdjan Lezaic, + Ilija ‘Eli’ Djurisić, + Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, + Djuro Opsenica, + Svetislav Gajović, + Gojko Marković, and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Недеља 33. по Духовима – Глас 8. Јев. Вас. 11. (Јн 21, 15-25). 

На Лит. ап. 285. (1. Тим 4, 9-15). Јев. Лк зч. 94. (19, 1-10)

Распоред богослужења

Недеља, 2 фебруар 2020 .г. – Преподобни Јевтимије Велики – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. Црквена годишња скупштина одржа ће се одма после Свете Литургије у нашој сали. 

Недеља, 9 фебруар 2020 .г. – Пренос Моштију Светог Јована Златоуста – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 2ог фебруара и 9ог фебруара. 

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Стојадин Татић, Мира Татић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: + Петар Костић, +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић,  +Гојко Марковић, и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply