Skip to main content

29th Sunday after Pentecost. Tone four. Colossians 3:12-16. Luke 18:18-27.

Venerable Daniel the Stylite of Constantinopole (490). Serbian Mother’s Day.

The purpose of giving is not only to help the poor, but also to allow Christ to work in our lives. If we can return our wealth to its first and proper owner, the ties that bind us to possessions can be broken and a barrier to eternal life removed.

Schedule of Services

Saturday, December 30, 2017 -Vespers, Akathist and Confession at 5 PM.
Sunday, December 31, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Nativity Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

St. Sava Celebration

Church School will celebrate St. Sava on Sunday, January 28, 2018.

College Sudents and OCF

We kindly ask you to help Fr. Mile to create a list and data base of OHR’s college students. Please text or email their names, emails, phone numbers, and name of their college or university.

OHR’s Ping-Pong Tournament

Ping-Pong Tournament will be held on Saturday, December 31, 2017. If you are interested please call Nikola Krcadinac at (630) 290-2813 or Nikola Iljenkarevic at (312) 846-0282.

Serbian New Year

Serbian New Year will be celebrated on Saturday, Jan. 13, 2017. For reservations call Nikola Iljenkarevic at (312) 846-0282 or Mirko Milisav at (773) 255-3776.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Mirko Soljaga, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, and + Jelena Opsenica.

Недеља 29. по Духовима. Глас 4. Колошанима 3, 12-16. Лука 18, 18-27.

Свети преподобни Данило Столпник. Материце.

Уколико можемо да вратимо нашу имовину њеном првом и правом власнику, конопци који нас везују за овоземаљско ће бити покидани и преграда ка вечном животу срушена.

Распоред богослужења

Суб. 30.децембар 2017.г.- Вeчерње, акатист и Исповест у 17ч.
Нед. 31.децембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Светосавска прослава

Црквена школа ће прославити Св. Саву у недељу 28.јануара 2018.г.

Студенти на колеџима и ОЦФ

Молимо Вас да помогнете свешт. Милету да направи листу и базу података студената са Палмера. Пошаљите имејлом или текст поруком њихова имена, имејл адресе, бројеве телефона и име колеџа или универзитета који похађају.

Турнир у стоном тенису

Турнир ће бити одржан на Палмеру у суб. 30.децембра 2017.г. Заинтересовани могу да се јаве Николи Крчадинцу на (630) 290-2813, или Николи Иљенкаревићу на (312) 846-0282.

Дочек Српске нове године

Дочек Српске нове године на Палмеру се одржава у суботу 13.јануара 2017.г. За резервације позовите Николу Иљенкаревића на (312) 846-0282 или Мирка Милисава на (773) 255-3776.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Мирка Сољаге и Бранке Павловић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић и + Јелене Опсенице.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply