Skip to main content

26th Sunday after Pentecost. Tone one. Ephesians 5: 8-19. Luke 12: 16-21.

Forefeast of the Entry of the Theotokos into the Temple. Venerable Gregory Decapolites (816).

During this Nativity Fast, no matter the circumstances of our lives, we can all take steps to live more faithfully. We can intentionally reject corrupting influences and live in ways that serve our calling to become better living temples of the Lord.

Schedule of Services

Monday, Dec. 4, 2017 – PRESENTATION OF THE THEOTOKOS- Div. Liturgy at 10 AM.
Saturday, December 9, 2017 -Vespers, Akathist and Confession at 5 PM.
Sunday, December 10, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

OHR Food Drive
Donate Non-Perishable food during the Nativity Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Church School
Please bring your children to Church School regularly, and pay attention to the Altar Servers Schedule.

College Sudents and OCF
We kindly ask you to help Fr. Mile to create a list and data base of OHR’s college students. Please text or email their names, emails, phone numbers, and name of their college or university.

Board Meeting
OHR Church Board will hold its meeting on Sun. Dec. 3, 2017 following the Liturgy and lunch.

Funeral for +Imgard Prodanovic
Funeral for +Imgard Prodanovic will be held at OHR on Mon. Dec. 4, 2017 at 12 PM. Wake and Pomen will be held on Sun. Dec. 3, 2017 at Muzyka and Sons Funeral Home.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, and Ratko Jovanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savis, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, and +Brankica Paunovic.

Pomen for +Imgard Prodanovic, given by Andy and Alex Prodanovic.

Недеља 26. по Духовима. Глас 1. Ефесцима 5, 8-19. Лука 12, 16-21.

Претпразништво Ваведења. Св. Григорије Декаполит.

Без обзира на околности у којима живимо, у току божићног поста можемо да настојимо да будемо више верни. Свесно можемо да одбијамо штетне утицаје и живимо тако да остваримо наш призив да будемо храмови Божији.

Распоред богослужења

Пон. 4.децембар 2017.г.- ВАВЕДЕЊЕ- Св. Литургија у 10ч.
Пет. 9.децембар 2017.г.- Вeчерње, акатист и Исповест у 17ч.
Нед. 10.децембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру
Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Црквена школа
Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу, и обратите на пажњу на распоред прислужитеља у олтару.

Студенти на колеџима и ОЦФ
Најлепше Вас молимо да помогнете свешт. Милету да направи листу и базу података студената са Палмера. Пошаљите имејлом или текст поруком њихова имена, имејл адресе, бројеве телефона и име колеџа или универзитета који похађају.

Сатанак Одбора ЦШО
Одбор ЦШО на Палмеру ће одржати састанак у недељу 3.децембра после службе и ручка.

Опело за +Имгард Продановић
Опело за +Имгард Продановић ће да се служи у понедељак 4.децембра у подне на Пламеру. Помен ће бити обављен у недељу 3.децембра у погребном заводу Музика и синови.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Зорице Татић и Ратка Јовановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић и +Бранкице Пауновић.

Помен за +Имгард Продановић, од Ендија и Алекса Продановића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply