Skip to main content

21th Sunday after Pentecost. Tone 4. Res. Gospel 10. (Јн 21, 1-14). 

Liturgical Read: Epistle: 203 (Gal 2, 16-20). Gospel: Lk 35. (8, 5-15).

Friday, November 8th, 2019 – Holy and Glorious Great-martyr Demetrius the Myrrh-gusher of Thessalonica

Schedule of Services

Sunday, November10th, 2019 – Holy Martyr Terence; St Arsenius of Srem, Archibishop of Serbia –  Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Sunday, November 17th, 2019 – Ven. Joannicius the Great; Holy Hieromartyr Nicandre, Bishop of Myra – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy. 

This Sunday we will continue enrolling students into Sunday School and folklore.

As we start the new school year, it is important to keep God in our hearts, as He will keep us on the right path.

Registration costs are: for the first child $140, for the second child $100, and for the third child is free.

We wish you a happy and blessed beginning of the following school year.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, November 10th and November 17th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Dragana Trumbulovića, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Radojčić, Milan Urošević, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milan Sajić, +Petar Rachowsky, +Elizabeth Djuraskovich, +Srdjan Lezaic, +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

 Save the Date – Sunday, November 24, 2019 – Tamburitzans – Brand new show at Vernon Hills Highschool, starting at 2:00 pm. For more information see the flyer below.

Недеља 21, по Духовима. Глас 4. Јев. вас. 10. (Јн 21, 1-14). 

На Лит. ап. 203. (Гал 2, 16-20). Јев. Лк зч. 35. (8, 5-15),

Петак, 8 новембар 2019 .г. – Свети великомученик Димитрије – Митровдан

Распоред богослужења

Недеља, 10 новембар 2019 .г. – Свети Мученик Терентије; Св. Арсеније Сремац, Архиеп. Српски – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Недеља, 17 новембар 2019 .г. – Преподобни Јоаникије Велики; Св. Свештеномученик Никандар – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Настављамо са уписом деце у Недељну Школу и у фолклор.  

Увек се потсетите да Божији благослов и заштитa потребни је увек у нашем свакодневном животу.

Трошкови уписa за децу су: за прво дете $140, за друго $100, за треће је упис бесплатан. 

Желимo вам срећан и од Бога благословен почетaк предстојеће школске године.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 10ог новембра и 17ог новембра у црквеној сали по Светој Литургији. 

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Драгана Трумбуловића, Милана Урошевића, Стојадин Татић, Мира Татић, Цорица Радојчић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дајна Лес, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја, +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

 Прибележите датум -24 новембар, 2019 .г. – ‘Tamburitzans’ – у ‘Vernon Hills Highschool’ у 2 сата по подне. Потпуно нова престава нових игара. За више информације погледајте летак испод.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply