Skip to main content

OLD HOLY RESURRECTION  

SERBIAN ORTHODOX CHURCH 

Parish Priest: Very Rev. Fr. Luka Lukic 

Home Tel. 219-923-6098  

Cell. 219-670-4247  

E-mail: priest@serbianohr.org

FIRST SUNDAY OF LENT – Sunday of Orthodoxy. Tone 8. Res.  Gosp. 8. (Jn 20, 11-18). Ep. 329. (Heb 11, 24-26; 11, 32-40; 12,  1-2). Gosp. Jn. 5. (1, 43-51) 

MONDAY, MARCH 15TH, 2021 – Beginning of Great Lent 

Schedule of Services 

During this Great Lent we will have Holy Confession followed  by the Liturgy of the Presanctified Gifts and Holy Communion  every Wednesday and Friday at 10:00 AM till Easter. 

Sunday, March 21th, 2021 – Holy Theophilactus the Confes sor – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Sunday, March 28th, 2021 – St. Agapius, Martyr and others – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.  

Church School and Other Childrens’ Activities 

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice.  

Other church offerings and events for this week Lunch will be available for children and adults Sunday, March  21th  

Candles 

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be  purchased at the church candle counter along with other reli gious supplies. You may also prepay a candle for the “Health”  

or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed  on the altar. 

We pray for the health and salvation for the servants of God:  All members of Old Holy Resurrection Serbian Orthodox Church  and especially for: Aleksandar Leka Urošević, Margaret Ga tarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Rade Ra dović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović, Boži ka Miljković, Gordana Nenadovic and Gojko Sofrenovic… 

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +  Petar Kostić, + Milan Sajić, + Petar Rachowsky, + Elizabeth  Djuraskovich, + Srdjan Lezaic, + Ilija ‘Eli’ Djurisić, + Milena  Maksimović, + Djuro Opsenica, + Svetislav Gajović, + Gojko  Marković, + Radojka Ninkovic, + Dusanka Vaskovic, + Nada  Matich, + Ranka Gajic, + Marija Lazich, + Ljubomir & Milanka  Stepanovic, + Milos Gacanovic, + Danica Karaklajic, + Dimitrije  Mičić,+ Milan & Maria Stambolic.+ Žarko Šutić, + Dragan Šutić,  +Dragan Mitrovic… 

Недеља прва поста – Чиста – Pравославља. Глас 8. Јев. вас. 8.  (Јн 20,11-18). На Лит. ап. 329.(Јев 11, 24-26; 11, 32-40; 12, 1-2).  Јев. Јн зч. 5. (1, 43-51). 

Понедељак, 15 Март 2021 .г. – Почетак Vеликог посta 

Распоред богослужења 

Po~eo je Veliki post u toku ovoga posta slu`i se u  na{oj crkvi svake srede i petka do Vaskrsa Sveta  Pre|eosve}ena Liturgija, koja po~iwe u 10:00sati  pre podne. Na svakoj Liturgiji bi}e ispovest i  sveto pri~e{}e.Pozivamo sve na{e drage parohi jane na nedeqna i ostala bogoslu`ewa.Za sve va {e verske potrebe zovite va{eg paroha oca protu  Luku Luki}.  

Недеља, 21 март 2021 .г. – Свети Теофилакт Исповедник – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутрo.  Crklvi. 

Недеља, 22 март 2020 .г. – Свети мученик Агапије и други с  њим – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.  

Crkvena {kola и oсталe dечијe aктивностi 

Ове недеље часови недељне школе и проба фолклора биће  одржани.Oстале црквене понуде и догађаји за ову седмицу Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије  у црквеној сали ове недеље.  

Свеће 

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања  можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским  стварима. Такође можете дa придарите свећу за здравље  или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити  стављенa на олтар. 

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Сви  чланова цркве Старо Васкрсење Христово Српској  Православној Цркви и Александра Леку Урошевића,  Маргарету Гатарић, Стојадина Татића, Миру Татић,  Зорицу Јовановић, , Радета Радовића, Мирослава Николића,  Зорицу Радојчић, Бранку Павловић, Божику Миљковић,  Миланку Степановић и Гојка Софреновића. 

Молимо се за покој душа слугу Божијих: + Петар Костић, +  Милан Сајић, + Петар Раћовски, + Елизабета Ђурашковић, +  Срђан Лезаић, + Љубиша Миловановић, + Илија Ђуришић, +  Милена Максимовић, + Светислав Гајовић, + Гојко Марковић,  + Радојке Нинковић, + Душанке Васковић, + Нада Матић, +  Ранка Гајић, + Марија Лазић, + Љубомир и Миланка  Степановић, + Милоша Гаћановић, + Даницу Караклајић, +  Димитрија Мићића, + Милана и Марију  

Стамболић ,+Dragan Mitrovi}+ 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply