Skip to main content

4th Sunday After Pentecost. Tone 3. Res. Gospel 4. (Mk 24, 1-12).  

Liturgical Read: Epistol: 93. (Rom 6, 18-23). Gospel: Matthew 28. (8, 28-9, 1).

Schedule of Services

Sunday, July 14th, 2019 – JULY- Holy Mart. And Wonderworks Unmerc. Cosmas and Damian; Trans of the Relics of St. Mardarije – NO CHURCH SERVICES – Hierarchical Divine Liturgy at St. Sava Monestary – 9:30 AM. 

Sunday, July 21st, 2019 – Holy Greatmartyr Procopius of Caesarea – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

The Sunday School has ended for the year. The Sunday School will reconvene in late August 2019. Enjoy the summer break and also be safe.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available Sunday, July 21st, 2019 after the Holy Liturgy in the church during Dražin Dan Celebration. NOTE THERE WILL BE NO CHURCH SERVICES ON THE 14th OF JOULY. Church Assembly (Sabor) and Church services at St. Sava Monastery.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Milan Urošević, Milan Sajić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.  

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Mijajle Bicanin, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

July 21st, 2019 – Dražin Dan – Gen. Draža Celebration -The keynote speaker will be Milo Yelesiyević at the church hall. Refreshments and lunch will be available.

Save the date – Saturday, September 7th Taste of Serbia, Chicago in the church courtyard. Details to follow.

Недеља 4. По Духовима. Глас 3. Јев. вас. 4. (Лк 24, 1-12). 

На Лит. ап. 93 (Рим 6, 18-23). Јев Мт зч. 25. (8, 5-33). 

Распоред богослужења

Недеља, 14 јул 2019 .г. – ЈУЛ – Св. Муч. и Бесребреници Козма и Дамијан; Пренос Моштију Св. Мардарија – Света Литургија НЕЋЕ бити одржана у машој цркви. Хијерархијска Божанска Литургија у Св. Сава Манастир у 9:30 ујутро. 

 Недеља, 7 jул 2019 .г. – Свети Великомученик Прокопије – Света Литургија у 10 ујутро 

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Недељна Школа за ову годину се завршила. Деца су на летњем одмору. Сви ви имајте пријатан летњи одмор а у исто време будите пажљиви. Недељна Школа поче ће опет крајем августа 2019.  

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 21 јула у складу са прославом Дан Генерала Драже. 14 јула неће бити Света Литургија у нашој цркви. Хијерархијска Божанска Литургија у Св. Сава Манастир у 9:30 ујутро.   

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Милана Урошевића, Милана Сајића, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић. 

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дауна Лесс, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја,  +Мијајла Бичанина, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

21 јули 2019 .г. – Чича Дражин Дан – Говорник биће наш парохијан Мило Yelesiyević. Презентација и ручак биће доступан одм после свете литургије у црквеној сали.

Забележите датум – 7 септембер, 2019.г. – Укус Србије у црквеном дворишту. Накнадне информације ускоро стижу.  

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply