Skip to main content

25th Sunday after Pentecost. Tone 8. Res. Gospel. 3. (Mk 16, 9-20). 

Liturgical Read: Epistle: 224 (Eph 4, 1-6). Gospel: Lk 53. (10, 25-37).

Schedule of Services

Sunday, December 8th, 2019 – Holy Hieromartyr Clement (Apodosis of the Entry into Temple) – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Sunday, December 15th, 2019 – Holy Prophet Habakkuk; St Urosh, King of Serbia; Ven. Joannicius of Devich – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will not be Sunday School or folklore practice. 

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, December 8th and December 15th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Dragana Trumbulovića, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Radojčić, Milan Urošević, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milan Sajić, +Petar Rachowsky, +Elizabeth Djuraskovich, +Srdjan Lezaic, +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Недеља 25, по Духовима. Глас 8. Јев. вас. 3. (Мк 16, 9-20). 

На Лит. ап. 224. (Еф 4, 1-6). Јев. Лк зч. 53. (10, 25-37)

Распоред богослужења

Недеља, 8 децембар 2019 .г. – Свети Свештеномученик Климент (Оданије Ваведења) – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Недеља, 15 децембар 2019 .г. – Свети Пророк Авакум; Цвети Цар Урош; Преп. Јоаникије Девички – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље одложени су часови веронауке и фолклор. 

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 8ог новембра и 15ог децембра у црквеној сали по Светој Литургији. 

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Драгана Трумбуловића, Милана Урошевића, Стојадин Татић, Мира Татић, Цорица Радојчић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дајна Лес, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја, +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply