Skip to main content

27th Sunday after Pentecost. Tone 2. Res. Gospel. 5. (Лk 24, 12-35). 

Liturgical Read: Epistle: 233 (Eph 6, 10-17). Gospel: Lk 71. (13, 10-17).

Wednesday, November 27th, 2019 – Beginning of Lent

Thursday, December 19, 2019 – St. Nicholas the Wonderworker of Myra in Lycia – This saint, famed throughout the entire world today, was the only son of his eminent and wealthy parents, Theophanes and Nona, citizens of Patara in Lycia. They dedicated to God the only son He gave them. St Nicolas was instructed in the spiritual life by his uncle Nicolas, Bishop of Patara (see below), and became a monk at ‘New Sion’, a monastery founded by his uncle. On the death of his parents, Nicolas distributed all the property he inherited to the poor and kept nothing back for himself.

Sunday, December 22nd, 2019 – Serbian Children’s Day – In celebrating CHILDREN’S DAY we remember all the holy children of God, those innocent creatures of God who Christ Cites as the prime example to those of us who want to enter the kingdom of heaven. For He said: “Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of Heaven” (Matthew 18, 3).

Then he continued: “Suffer little children, and forbid them not, to come to me: for such is the Kingdom of Heaven “ (Matthew 19, 4). And He concluded: “Whoseever offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a milestone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depths of the sea” (Matthew 18,6).

Schedule of Services

Thursday, December 19, 2019 – St. Nicholas the Wonderworker of Myra in Lycia – Divine Liturgy at 10:00 AM. The blessing/cutting of Slava bread starting at 9 AM.

Sunday, December 22nd, 2019 – The Conception of the Righteous Anna (Serbian Children’s Day) – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Sunday, December 29th, 2019 – Holy Prophet Haggai; St. Theophania the Empress (Serbian Mother’s Day) – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy. 

This Sunday we will continue enrolling students into Sunday School and folklore.

As we start the new school year, it is important to keep God in our hearts, as He will keep us on the right path.

Registration costs are: for the first child $140, for the second child $100, and for the third child is free.

We wish you a happy and blessed beginning of the following school year.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, December 22nd and December 29th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

This year as in previous years we are conducting a Food Drive’ at our parish through January 7th, 2020. Please bring any non-perishable food, such as caned food or boxed food such as pasta and cereal to church. We will have a shopping cart ready by the candles for you to deposit the food. Thank you in advance. 

For more information please contact Beba Kostić at 847-899-9730 or on email: slavisas@chemist.com

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Dragana Trumbulovića, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Radojčić, Milan Urošević, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milan Sajić, +Petar Rachowsky, +Elizabeth Djuraskovich, +Srdjan Lezaic, +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Monday, January 13th at 8 pm – Mark your calendar. Serbian New Year at our church hall. More information to follow.

Недеља 27, по Духовима. Глас 2. Јев. вас. 5. (Лк 24, 12-35). 

На Лит. ап. 233. (Еф 6, 10-17). Јев. Лк зч. 71. (13, 10-17)

Среда, 27 Новембер 2019.г. – Почетак Поста.

Четвртак, 19 децембар 2019 .г. – Св. Николај, Архиепископ Мирликијски Чудотворац – Никољдан – Овај славни светитељ, слављен и данас по целоме свету, би јединац син у својих знаменитих и богатих родитеља, Теофана и Ноне, житеља града Патаре, у Ликији. Као јединца сина, дарованог им од Бога, они опет посветише Богу, и тиме дадоше га Богу као уздарје. Духовном животу научи се свети Николај код свог стрица Николаја, епископа патарског, и замонаши се у манастиру Нови Сион, основаном тим истим стрицем његовим. По смрти родитеља Николај раздаде наслеђено имање сиромасима не задржавајући ништа за себе.

Недеља, 22 децембар 2019 .г. – Детињци – Прослављајући Дечији дан сећамо се свете Божје деце, оних невиних Божјих створења које Христос наводи као пример онима који желе да уђу у небеско царство. Јер Он је рекао: „Заиста вам кажем, осим ако се претворите и постанете мала деца, нећете ући у Краљевство небеско“(Матеј 18, 3).

Затим је наставио: „Трпите малу децу и не дозволите им да дођу к мени; јер такво је Краљевство небеско“ (Матеј 19, 4). И закључио је: „Ко год увриједио једног од ових малишана који вјерују у мене, за њега је боље да му је око врата објешен прекретница и да се утопио у морским дубинама“ (Матеј 18,6).

Распоред богослужења

Четвртак, 19 децембар 2019 .г. – Св. Николај, Архиепископ Мирликијски Чудотворац – Никољдан – Света Литургија у 10 ујутро. Сечење Славског колача са почетком у 9 ујутро.

Недеља, 22 децембар 2019 .г. – Зачеће Свете Ане (Детењци) – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Недеља, 29 децембар 2019 .г. – Свети Пророк Аrеи; Света Теофанија Царица  (Материце) – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Настављамо са уписом деце у Недељну Школу и у фолклор.  

Увек се потсетите да Божији благослов и заштитa потребни је увек у нашем свакодневном животу.

Трошкови уписa за децу су: за прво дете $140, за друго $100, за треће је упис бесплатан. 

Желимo вам срећан и од Бога благословен почетaк предстојеће школске године.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 22ог новембра и 29ог децембра у црквеној сали по Светој Литургији. 

Ове године, као и претходних година имаћемо ‘Food Drive’ (скупљањe хране) у нашој цркви све до 7. јануара 2020. Молимо вас да ако сте у могућности донесите конзерватисану храну или храну у кутије као што су тестенине и житарице. Имаћемо спремну корпу код свећа где ви то можете да изручите. Хвала унапред.

За више информације контактирајте Бебу Костић на 847-899-9730 или на email: slavisas@chemist.com.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Драгана Трумбуловића, Милана Урошевића, Стојадин Татић, Мира Татић, Цорица Радојчић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дајна Лес, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја, +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

Понедељак, 13ти јануар, 2020 .г. – Убележите датум. Српска Нова Година у нашој црквеној сали са почетком у 8 увече. 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply