Skip to main content

9th Sunday after Pentecost. Tone 8. Res. Gospel 9. (Jn 20, 19-31).  

Liturgical Read: Epistle: 128. (1Cor 3, 9-17). Gospel: Matthew 59. (14, 22-34).

Monday, August 19th, 2019 – Holy Transfiguration of our Lord God and Savior Jesus Christ  – In the third year of His ministry, the Lord Jesus spoke more frequently to His disciples of His coming Passion, but linked it always with His glory after His suffering on the Cross. That His coming suffering should not utterly shatter His disciples, so that they fall away from Him, He, the all-Wise, decided to show them, before His Passion, something of His divine glory. He therefore, taking with Him Peter, James and John, went by night onto Mount Tabor and was there transfigured before them. “And His face shone as the sun, and His raiment became white as snow”, and there appeared beside Him Moses and Elias, the great prophets of the Old Testament.

Schedule of Services

Sunday, August 18th, 2019 – Holy Martyr Eusignius (Forefeast of the Transfiguration) – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Monday, August 19th, 2019 – Holy Transfiguration of our Lord God and Savior Jesus Christ  – Divine Liturgy at 9:30 AM.

Sunday, August 25th, 2019 –  Holy Martyr Anicletus and Photius and others with them – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

Dear kids, students, teachers and parents:

We invite you to come on Sunday, September 1st for the first day of the upcoming 2019-2020 Sunday School year.

As we start the new school year, it is important to keep God in our hearts, as He will keep us on the right path.

Religious classes will be held on a regular basis on Sundays.

Registration costs are: for the first child $140, for the second child $100, and for the third child is free.

Please “save the date” for September 7th as our annual Taste of Serbia event, September 22nd as OHR Kolo Slava and November 2nd as our Fall Dance.

We wish you a happy and blessed beginning of the following school year.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, August 18th, and Sunday, August 25th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Milan Urošević, Milan Sajić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Petar Rachowsky, +Elizabeth Djuraskovich, +Srdjan Lezaic, +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Save the date – Saturday, September 7th Taste of Serbia, Chicago in the church courtyard. Details to follow.

Save the date – Sunday, September 22nd‘The Nativity of The Most Holy Mother of God’ – Our Circle of Serbian Sisters Slava celebration at our church hall following Holy Liturgy. 

Недеља 9 по Духовима. Глас 8. Јев. вас. 9. (Јн 20, 19-31).  

На Лит ап. 128. (1. Коп 3, 9-17). Јев. Мт зч. 59. (14, 22-34). 

Понедељак, 19 август 2019 .г. – Преображење Господнје – Треће године Своје проповеди на земљи Господ Исус чешће говораше ученицима Својим о блиском страдању Своме, но уједно и о слави Својој после страдања на крсту. Да не би предстојеће страдање Његово сасвим раслабило ученике те да не би отпали од Њега, Он Премудри, хтеде им пре страдања показати делимично славу Своју божанску. Зато узевши собом Петра, Јакова и Јована изиђе с њима ноћу на гору Тавор, и ту се преобрази пред њима. „И засија се лице његово као сунце, а хаљине његове постадоше бијеле као свјетлост” (Мт 17, 2).

Распоред богослужења

Недеља, 18 август 2019 .г. – Свети Мученик Евсигније (Претпразништво Преображења) – Света Литургија у 10 ујутро.

Понедељак, 19 август 2019 .г. – Преображење Господнје – Света Литургија у 9:30 ујутро.

Недеља, 25 август 2019 .г. – Свети Мученик Фотије, Аникита и други ц њима – Света Литургија у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Драга дјецo, студенти, наставници и родитељи:

Први дан црквеношколске 2019/2020 године ће бити недеља 1. септембар. 

Сада смо на почетку нове школске године !! И сами знате да су Божији благослов и заштитa потребни у нашем свакодневном животу.

Часови веронауке ће да се одржавају у до сада уобичајеним терминима недељом. 

Трошкови уписa за децу су: за прво дете $140, за друго $100, за треће је упис бесплатан. 

Такође вас молим да прибележите датуме за укус Србије у cуботу 7. септембра, славу нашег Кола сестара у недељу 22. септембра, и јесењу фолклорну забаву у суботу 2. новембар

Желимo вам срећан и од Бога благословен почетaк предстојеће школске године.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 18ог и 25ог августа у црквеној сали.    

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Милана Урошевића, Милана Сајића, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дајна Лес, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја, +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

Забележите датум – 7 септембер, 2019.г. – Укус Србије у црквеном дворишту. Накнадне информације ускоро стижу.  

Забележите датум – 22 септембар, 2019.г. – ‘Мала Госпоина’ – Слава наших Коло Српских Сестара одржа ће се у нашој црквеној сали после Свете Литургије.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply