Skip to main content

Fifth Sunday of Pascha: The Samaritan Woman. Tone four. John 20:1-10 (7th Matins Gospel). Acts 11:19-26, 29-30. John 4:5-42.

Prophet Jeremiah (650 B.C.).

The conversation and conversion of the Samaritan woman by the well is the conversation of Christ with the soul.

Schedule of the Services
Friday, May 19, 2007 -Vespers, Akathist and ACE Class at 7 PM.
Sunday, May 21, 2017- Divine Liturgy & Church School at 10 AM.

Church School
Church School will hold annual meeting on Sunday, May 14 following the Divine Liturgy.

Nuns from the Monastery
Nuns from the monastery in New Carlisle, IN will be our gusts on Sunday, May 21, 2017. Lunch, presentations and conversation will be held following the Liturgy. Monastery products will be available for sale.

Ping-pong Tournament
OHR Ping-pong Tournament will be held on Sunday, May 14, 2017. Donation for renovations of Church Bell Tower is $10. Register via email: sokofolk@gmail.com or call Nikola Krcadinac (630) 290-2813.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, and +Velemir Majdov.
Pomen for +Bosa Gunjevic, given by Svjetlana Milutinovic and Family.

Недеља пета- Самарјанке. Глас 4. Јован 20, 1-10 (Седмо васкрсно). Дела Ап. 11, 19-26; 29-30. Јован 4, 5-42.

Св. пророк Јеремија.

Разговор и преобраћање жене Самарјанке крај бунара је разговор Христа са душом.

Распоред богослужења
Пет. 19.мај 2017.г.-Вчерње, акатист и веронаука за одрасле у 19ч. Нед. 21. мај 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Црквена школа
Црквена школа ће да одржи свој годишњи састанак у недељу 14. маја након Св. Литургије.

Монахиње из Индијане
Монахиње из манастира у Индијани ће бити наше гошће у недељу 21. маја 2017.г. Након Св. Литургије ће се одржати ручак са предавањем и разговором. Манастирски производи ће бити на продају.

Турнир у стоном тенису
Турнир у стоном тенису на Палмеру ће бити одржан у недељу 14. маја 2017.г. Прилог за поправке на црквеном торњу је 10 УСД. Резервације се примају на имејл: sokofolk@gmail.com, или позовите Николу Крчадинца (630) 290-2813.

Грађевински одбор
Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића и +Велемира Мајдова.
Помен за +Босу Гуњевић од Свјетлане Милутиновић са Породицом.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply