Skip to main content

24th Sunday after Pentecost. Tone seven. Ephesians 2:14-22. Luke 8:41-56.

St. Paul the Confessor, archbishop of Constantinople (350). Venerable Barlaam, abbot of Khoutyn (Novgorod) (1192).

Christ was delayed in His arrival at the house of Jairus, but He already knew that death did not hold permanent dominion over people.

Schedule of the Services

Tuesday, November 21, 2017 – ST. ARCHANGEL MICHAEL- Div. Liturgy at 10 AM.
Friday, November 24, 2017 -Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, November 26, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Church School
Please bring your children to Church School regularly, and pay attention to the Altar Servers Schedule.

College Sudents and OCF
We kindly ask you to help Fr. Mile to create a list and data base of OHR’s college students. Please text or email their names, emails, phone numbers, and name of their college or university.

OHR’s Ping-Pong Tournament
Ping-Pong Tournament will be held on Sunday, November 26, 2017. If you are interested please call Nikola Krcadinac at (630) 290-2813 or Nikola Iljenkarevic at (312) 846-0282.

Tamburitzans
The SSM Choir will again be hosting “Tammies” on Sunday, November 19th. As last year the “After Party” will be at OHR.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, and Ratko Jovanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savis, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, and +Riska Ilic.

Недеља 24. по Духовима. Глас 7. Ефесцима 2, 14-22. Лука 8, 41-56.

Св.Павле Исповедник; Преподобни Варлаам Хутински.

Христос је закаснио у Јаиров дом, јер је знао да смрт нема трајну надмоћ над човеком.

Распоред богослужења

Утор. 21. новембар 2017.г.- АРАНЂЕЛОВДАН- Св. Литургија у 10ч.
Пет. 24. новембар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 26. новембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Црквена школа
Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу, и обратите на пажњу на распоред прислужитеља у олтару.

Сртуденти на колеџима и ОЦФ
Најлепше Вас молимо да помогнете свешт. Милету да направи листу и базу података студената са Палмера. Пошаљите имејлом или текст поруком њихова имена, имејл адресе, бројеве телефона и име колеџа или универзитета који похађају.

Турнир у стоном тенису
Турнир ће бити одржан на Палмеру у нед. 26. новембра 2017.г. Заинтересовани могу да се јаве Николи Крчадинцу на (630) 290-2813, или Николи Иљенкаревићу на (312) 846-0282.

Тамбурицанс
С.С.М. хор ће бити домаћин ансамблу Тамбурицанс у недељу 19. новембра. Забава након програма ће као и прошле године бити на Палмеру.

Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру (чек напишите на OHR SOC).

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Зорице Татић и Ратка Јовановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић и +Риске Илић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply