Skip to main content

14th Sunday after Pentecost. Tone five.
2 Corinthians 1:21-2:4. Hebrews 13:7-16. Matthew 22:1-14. 5:14-19.

Venerable Moses the Black of Scete (400). Synaxis of Serbian Saints.

We will not refuse to enter into the marriage-feast of salvation in the Kingdom of Heaven.

Schedule of the Services

Monday, September 11, 2017- BEHEADING OF ST. JOHN- Div. Liturgy at 10 AM.
Friday, September 15, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, September 17, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Church School
Welcome Picnic will be held on Sunday, September 17, 2017. Please register your children promptly, and write on the reverse side of the registration your opinion about folklore practices.

Poetry Evening
Spiritual and Lyric poetry program with live piano music will be held at OHR on Friday, October 6, 2017.

OHR Kolo Slava
OHR Kolo will celebrate Nativity of the Theotokos Slava on Sunday, September 24, 2017.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Radisa Miletic, Ratko Jovanovic, and Vukosava Krcadinac.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, and + Dragan Kainovic.

Недеља 14. по Духовима. Глас 5.
2. Коринћанима 1, 21-2, 24. Јеврејима 13, 7-16. Матеј 22, 1-14. 5, 14-19.

Св. преподобни Мојсије Мурин. Сабор Срба Светитеља.

Не избегавајмо долазак на свадбену гозбу спасења у Царству Божијем.

Распоред богослужења

Пон. 11. септембар 2017.г.- Св. Литургија у 10ч.
Пет. 15. септембар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 17. септембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Црквена школа
Пикник добродошлице ће да се одржи у недељу 17. септембра 2017.г. Региструјте децу на време, и на полеђини регистрације напишите Ваше мишљење о пробама фолклора.

Слава Кола сестара
Коло сестара на Палмеру ће да прослави славу Малу Госпојину у недељу 24. септембра.

Вече поезије
Вече духоне и лирске поезије уз пратњу на клавиру одржаће се на Палмеру у петак 6. октобра 2017.г.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру (чек напишите на OHR SOC).

Свеће
Придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Радише Милетића, Ратка Јовановића и Вукосаве Крчадинац.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића и + Драгана Каиновића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply